info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि.न शिर्षक डाउनलोड
1 राजपत्र २०८०/०८/०७
2 वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
3 नेपाल वन सेवा (गठन¸ समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरु¸ २०८०
4 वन (तेश्नो संशोधन) नियमावली¸ २०६२
5 साइटिस महासन्धि तथा नेपालमा यस सम्बन्धि कानून
6 वन नियमावली, २०५१
7 वन ऐन, २०७६
8 नेपाल वन सेवा (गठन¸ समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु¸ २०५१
9 भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली¸ २०४२
10 भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
11 वन नियमावली, २०७९