info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

||
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि. न शिर्षक डाउनलोड
1 नेपाल वन सेवा (गठन¸ समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरु¸ २०८०
2 वन (तेश्नो संशोधन) नियमावली¸ २०६२
3 साइटिस महासन्धि तथा नेपालमा यस सम्बन्धि कानून
4 वन नियमावली, २०५१
5 वन ऐन, २०७६
6 नेपाल वन सेवा (गठन¸ समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु¸ २०५१
7 भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली¸ २०४२
8 भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
9 वन नियमावली, २०७९
Image

महानिर्देशक

शिव कुमार वाग्ले

js.dg@dofsc.gov.np

015327574

Image

उप महानिर्देशक

गणेश पौडेल

js.watershed@dofsc.gov.np

Image

उप महानिर्देशक

रविन्द्र महर्जन

js.mgmt@dofsc.gov.np

9851203626

Image

उप महानिर्देशक

दिपक ज्ञवाली

js.fwpd@dofsc.gov.np

9851147255