२०.१२°C

कार्यविधि/निर्देशिका

शीर्षक श्रेणी प्रकाशित मिति डाउनलोड
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका¸ २०७८
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७९-१-१६
डाउनलोड
सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाइ ब्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्याबिधि¸ २०७७ (पहिलो संशोधन¸ २०७८)
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७८-१०-२
डाउनलोड
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७८
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७८-५-२८
डाउनलोड
सामुदायिक वन अभियन्ता छनौट कार्यविधि २०७४
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७८-४-७
डाउनलोड
पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७८-२-५
डाउनलोड
सार्वजनिक र परामर्स सेवाका लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-९-८
डाउनलोड
स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा सहरी वन विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-८-११
डाउनलोड
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-६-२६
डाउनलोड
वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति¸२०६८
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको गठन तथा संचालन निर्देशिका¸२०६८
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
गैरकाष्ठ वन पैदावारको श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन¸२०६९
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
निकासी गर्न प्रतिवन्धित जडिवुटीहरु
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
IEE_EIA
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
सुराकी खर्च परिचालन कार्यबिधि २०७२
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
CF development Program guideline (Third Revision 2071)
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
वन क्षेत्रका विभिन्न कार्ययोजना निर्माण प्रकृयासंग सम्बन्धित वन विभागबाट पारित बिषयसूचिको संगालो
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७३
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
वन जन्य उद्धम प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
निर्देशिकाको संगालो
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड
सरुवा मापदण्ड
कार्यविधि/निर्देशिका
२०७७-३-२०
डाउनलोड

साईट भिजिटर्स