१९.१२°C

 शाखाको कार्य विवरण

१.     बजेट तर्जुमाको कार्य गर्ने

·         योजना तर्जुमा गोष्ठीमा विभागको प्रस्तावित चालु बजेट ( उपभोग तथा कार्य संचालन खर्च) प्रस्तुत गर्ने विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुको प्रस्तावित चालु बजेट तयार गर्न सहयोग समन्वय गर्ने

·         विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुको प्रस्तावित चालु बजेट संकलन विश्लेषण गर्ने

·         विभागको प्रस्तावित चालु बजेट LMBISमा प्रविष्टि गर्ने

·         विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको LMBIS प्रविष्ट गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग समन्वय गर्ने

·         बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफलमा सहभागी हुने

२.     स्वीकृत बजेट नियमानुसार निकासा लिई कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता लगायतका सुविधाहरु समयमै उपलब्ध गराउने, नियमानुसार कर कट्टी गर्ने दाखिला गराउने

·         कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता समयमा नै उपलव्ध गराउने नियमानुसार कट्टि गर्नु पर्ने करहरु समय मै कट्टी गर्ने  

·         नियमानुसार कर्मचारी संचय कोष, विमा, नागरिक लगानी कोष कट्टिको विवरण सहितको वैक दाखिला भौचर सम्वन्धीत कार्यालयमा बुझाउने

·         पूंजिगत तर्फको बजेट निकासा खर्च सम्वन्धी कार्य गर्ने

·         बार्षिक रुपमा वेरुजुको सिमा बढ्दै गएको हुंदा कर्मचारी, व्यक्ति, संस्थालाई खर्च लेख्नु अगाडी आवश्यक कागजातहरुको अध्ययन गर्ने भुक्तानी आदेश तयार गर्ने

·         विभागमा तयार गरेको भुक्तानी आदेशलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरी सम्वन्धित कर्मचारी, व्यक्ति, संस्थाले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्ने

३.     राजश्व संकलन तथा दाखिला सम्वन्धी कार्य गर्ने

·         विभागमा प्राप्त हुने राजश्व वैक दाखिला गर्ने राजश्वको श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने

·         धरौटी फिर्ता लगायत धरौटी सम्वन्धी कार्यको मासिक श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने

४.     बेरुजु फर्छौट सम्वन्धी कार्य गर्ने

·         विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरुको वेरुजु लगत अद्यावधिक गर्ने

·         विभागको नाममा रहेको वेरुजु फर्छ्यौटका लागि पत्राचार गर्ने, असूल उपर गर्ने गराउने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने

·         विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा ताकेता गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग समन्वय गर्ने।

५.     आर्थिक कारोवार सम्बन्धी सम्पूर्ण स्याहा श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने

·         कार्यालयले  राख्नु पर्ने आर्थिक कारोबारहरुको स्याहा, श्रेस्ता दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने

६.     आर्थिक प्रशासनको विषयमा राय पेश गर्ने

·         आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी विषयमा राय माग भै आएकोमा अध्ययन गरि राय पेश गर्ने,

७.     आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने गराउने

·         विभागको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने

·         विभागको अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने

८.     केन्द्रिय आर्थिक विवरण तयार गर्ने

·         विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरुमा संचालित आयोजना / कार्यक्रमको केन्द्रिय बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी सम्वन्धित निकायमा पेश गर्ने

·         राजश्व धरौटीको केन्द्रिय बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरि पेश गर्ने

९.     माथिल्लो निकायहरुबाट माग गरिएका विवरण उपलव्ध गराउने

·         माथिल्लो निकायबाट माग गरिएका आर्थिक प्रशासनसंग सम्वन्धित विवरणहरु फिल्ड कार्यालयहरुबाट माग गरि एकिकृत रुपमा तयार पारी सम्वन्धित निकायमा पठाउने 

१०.                        शाखालाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरु गर्ने

साईट भिजिटर्स