१९.१२°C

वन तथा भू-संरक्षण विभाग 
ववरमहल  काठमाण्डौं 
नेपाल 

टोल फ्रि नम्वर Toll Free Number :16600120303

सूचना अधिकारी 
सबनम पाठक
(सहायक वन अधिकृत)

इमेल:info@dofsc.gov.np 

महानिर्देशक PA शाखा : ०१- ५३२७५७४ 
Phone:९७७-१-५३२०३०३, ५३२१२३१, ५३१६३७९,
DOFSC Email and Phone


Email : info@dofsc.gov.np

Application to Nodal Officer (format)
साईट भिजिटर्स