१९.१२°C

zfvfsf] sfo{ ljj/0fsf] cfwf/df o; zfvfdf Ps hgf उपसचिव प्रा.:jf=, / Ps hgf सहायक e"–;+/If0f clws[t @, OlGh=lhof]nf]hL !, O{lGh=l;len O{l/u]zg ! u/L hDdf % hgf sd{rf/Lx?sf] cfjZostf kg]{ b]lvG5 . lj:t[t sfo{ ljj/0f lgDgfg';f/ /x]sf] 5 .

zfvfsf] sfo{ ljj/0f M

!= राष्ट्रियस्तरमा रहेको वृहत् पहिराहरुको सर्वेक्षण, जोखिम आंकलन, सम्वेदनशीलता अध्ययन र अभिलेखिकरण गर्ने,

o   klx/f] ;d:of klxrfg

o   ;j]{If0f / cg';Gwfg

o   hf]lvd ljZn]if0f

o   ;"rgf cWofjlws

o   GIS df cfwfl/t ;"rgf Joj:yfkg Joj:yfksLo sfo{of]hgf th'{df / sfof{Gjog

@= वृहत् पहिरा]हरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानून तर्जुमा एवम् नियमन कार्यहरु गर्ने, u/fpg]

o   gLlt, /0fgLltsf] d:of}bf tof/L

o   ;/f]sf/jfnfx?;+u cGt/lqmofTds 5nkmn

o   lkmN8 cg'udg lg/LIf0f -gd'gf ;fO{6÷;+j]bglzn :yfgdf

#= पहिरोहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रविधिमूलक कार्यक्रमहरुको विकास, विस्तार सम्वन्धि कार्यहरु गर्न अन्य शाखाहरुसंग समन्वय र सहजीकरणको वातावरण श्रृजना गर्ने, u/fpg]

o   ;fO6 ;e]{, nfut cg'udg

o   ;/f]sf/jfnfx?;Fu ;fem]bf/L 5nkmn÷cGt/ls|of

o   sfof{Gjog r/0fsf ls|ofsnfk

$= विभिन्न भूपरिधिस्तरमा पहिरोवाट हुन जाने असरहरु समेत समावेश गरी Landslide Atlas तयार गर्न र सो सम्वन्धि जानकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गराउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने]{, u/fpg]

o   klx/f] P6nf; tof/L

o   k|fb]lzs ;/sf/nfO{ cfbgk|bfg

o   :yflgo ;/sf/nfO{ cfbgk|bfg

%= आकस्मिक रुपमा पहिरोवाट हुने राष्ट्रियस्तरको क्षतिको Rapid Damage Assessment गर्ने, u/fpg]

o   cfsl:ds klx/f] Joj:yfkg / klxrfg

o   tTsfn lkmN8 ;e]{, n= O{=

o   Joj:yfklso of]hgf th'{df

^= प्रदेश सरकारसंग समन्वय तथा सहकार्य गरी पहिरो रोकथामको रणनैतिक योजना तयार तथा कार्यान्वयन, u/fpg]

o   ;xsfo{ ;dGjofTds klx/f] Joj:yfkg of]hgf, sfof{Gjogsf nflu uf]li7, ;]ldgf/

&= ljefuLo k|d'vn] tf]s]sf] cGo cfjZos sfo{x? ug]{ 

साईट भिजिटर्स